شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  واحد سازمانی
نام کارمند :خانم فاطمه نام خانوادگی:ستار جمشیدی
سمت سازمانی :كارشناس موسسات فرهنگی و هنری شماره تماس :