شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای علی نام خانوادگی:محرمی
سمت سازمانی :سرپرست معاونت هنری , رييس اداره امور سينمايي و سمعي و بصري شماره تماس :33352281