شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقاي خدايار نام خانوادگی:خدايي
سمت سازمانی :مدير حراست شماره تماس :3362389