شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای محمد حسن نام خانوادگی:چمیده فر
سمت سازمانی :سرپرست معاونت فرهنگی شماره تماس :33352281