شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  واحد سازمانی
نام کارمند :آقای جعفر نام خانوادگی:ولی پور
سمت سازمانی :كارشناس شوراي فرهنگ عمومي شماره تماس :33352281