شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  لیست خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

ردیف

عنوان

1

سرپرستی نشریات استان

2

بیمه هنرمندان و نویسندگان

3

تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی

4

ساخت فیلم کوتاه

5

صدور بیمه فعالان قرآنی

6

صدور پروانه برای کیوسکهای مطبوعاتی

7

صدور مجوز اجرای عمومی نمایش

8

صدور مجوز انتشارات جهت مولف ناشر

9

صدور مجوز بکارگیری دریافت ماهواره

10

صدور مجوز تاسیس نگارخانه

11

اختصاص محل تمرین برای فعالیت گروه تاتر