شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
 صدور مجوزها
 
  صدور مجوز تاسیس چاپخانه
1.عنوان :صدور مجوز تاسیس چاپخانه
2.هدف :صدور مجوز تاسیس چاپخانه
3.دامنه عملكرد:استان آذربایجان شرقی
4.تعاريف
    چاپخانه : کارگاهی است که در آن کارهای چاپی با انواع چاپ بر روی کاغذ و سایر اشیا صورت میگیرد
   شرایط کلی
  -حداقل داشتن مدارک دیپلم
  -داشتن صلاحیت
  - تحصیلات لازم و آشنایی کافی با چاپ و لیتوگرافی به تشخیص وزارت ارشاد
  -داشتن شرایط عمومی
  -داشتن سابقه کار

5.مدت زمان انجام كار :  3 ماه
6.مراحل و شرح اقدامات :
   1.تکمیل مدارک وتکمیل فرم تقاضای عمومی ارائه آنهاتوسط متقاضی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی( واحد پاسخگو)
   2.بررسی مدارک و درصورت تایید ، ارائه فرمهای استعلام به متقاضی برای پیگیری آنها
   3.پیگیری و ارائه استعلامها به واحد پاسخگو توسط متقاضی
   4.ارسال مدارک وفرمها  به کارشناس مربوطه توسط واحد پاسخگو  و درصورت تایید کارشناس صدور موافقت نامه برای متقاضی به مدت یک سال کار
   5.امضای موافقت نامه توسط معاونت فرهنگی و اطلاع به متقاضی توسط واحد پاسخگو
   6.صدور مجوز توسط کارشناس پس از آماده شدن مکان و وسایل چاپخانه برای متقاضی

7.مدارک مورد نیاز :
   1.فرم استعلام صلاحيت فني
   2.فرم خريد و فروش
   3.فرم صدور موافقت نامه
   4.فرم تعهد نامه