شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  شرح وظایف ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
• اجراي سياستها ، خط مشي ، مقررات ، ضوابط و آئين نامه هاي عمومي و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در محدوده استان .
• تقويت روح تحقيق ، تتبع و ابتکار در زمينه هاي فرهنگي و هنر اسلامي و ايراني از طريق تشويق و حمايت از نويسندگان ، شعراء ، ادبا و هنرمندان استان و معرفي و بزرگداشت شخصيتهاي فرهنگي استان با هماهنگي معاونت مربوطه .
• برنامه ريزي فرهنگي و تبليغي در جهت همکاري بيشتر مردم استان با دولت و بررسي پيرامون اثرات برنامه ها و فعاليتهاي دولت در افکار عمومي و انعکاس آن به معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي .
• انجام امور لازم براي حمايت ، هدايت و نظارت بر کار مطبوعات محلي .
• توزيع و نشر آگهي هاي دولتي در روزنامه ها و مطبوعات محلي
• حمايت از ايجاد توسعه ، بهره برداري و تجهيز تأسيسات فرهنگي ، هنري و سينمائي عير دولتي و تلاش براي فراهم آوردن امکانات و تسهيلات لازم براي آنها .
• مشارکت و اقدام در ايجاد ، توسعه ، بهره برداري و تجهيز تأسيسات فرهنگي ، سينمائي کتابخانه هاي عمومي اسان .
• تحقيق و پژوهش و شناخت عناصر و زمينه هاي هنري و فرهنگ بومي و محلي و ارسال نتايج آن براي سطوح تحقيقاتي و مطالعاتي وزارت متبوع .
• نظارت بر کار آموزشگاههاي آزاد هنري ، فرهنگي و سينمائي استان و نيز هنرستانهاي هنري و سينمائي و صدور مجوز ايجاد ، توسعه و انحلال آنها در چارچوب خطوط مشي و آئين نامه هاي مربوطه و با هماهنگي معاونت ذيربط .
• نظارت بر کار مراکز ، کانون ها ، انجمن ها و مؤسسات هنري ، فرهنگي و تبليغي و سينمائي استان از طريق صدور مجوز ايجاد ، توسعه و انحلال آنها با تأييد معاونت ذيربط و براساس اختيارات تفويض شده .
• نظارت برکار واحدهاي صنفي و فعاليت مراکز هنري ، فرهنگي ، سينمائي ، مطبوعاتي و تبليغي و چاپ و انتشارات استان در حدود آئين نامه ها و مقررات .
• بزگزاري جشنواره ها ، مجامع ، نمايشگاهها و ساير فعاليتهاي نظير فرهنگي و هنري و سينمائي در استان و اعطاي جوايز و اجراي طرحهاي تشويقي و حمايتي با هماهنگي معاونت مربوطه .
• ايجاد امکانات و فراهم آوردن تسهيلات حمايتي براي تشويق و رشد روحيه کار و فعاليت هنرمندان سراسر استان بويژه نقاط محروم .
• نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و تبليغاتي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي در محدوده استان .
• نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و تبليغاتي اقليتهاي مذهبي اسلامي استان .
• تنظيم بودجه و اجراي کليه طرحهاي عمراني مربوطه .
• اقدام به نمونه سازي هنري ، سينمائي و فرهنگي در حد محدود و ضروري با تأکيد به نيروهاي مستعد و بالقوه استان .
• نظارت و ارزشيابي کمي و فني مراکز نمايش « سينما ، تئاتر ، نمايشگاهها و ...» در چارچوب سياستها و مقررات مربوطه .
• ايجاد ارتباط مستقيم و لازم با معاونتهاي مربوطه در حوزه وزارتخانه جهت تسريع در امور و تصميم گيري ها و انجام سفارشات خاص حوزه هاي معاونت .
• انجام ساير اموري که از طريق وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا طبق مصوبه وزارتخانه بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان واگذار مي شود .