شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  لیست فرآیندها
ردیف لیست فرآیندها
1
کنترل مدارك
2
کنترل سوابق
3
بازنگری مدیریت
4
آموزش
5
تعمیرات و نگهداری
6
رسیدگی به شکایات
7
روابط عمومی
8
آمار و اطلاعات
9
خرید
10
بازرسی
11
رضایت مشتری
12
ممیزی داخلی
13
پایش و اندازه گیری فرایندها
14
پایش اندازه‌گيري خدمات
15
اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
16
کنترل خدمات
17
نامنطبق
18
بهبود مداوم
19
تجزیه و تحلیل داده ها