شنبه 2 بهمن 1395 _ 23 ربيع الثاني 1438
  پروژه های احداث شده
   - هنرستان اقبال آذر:
                                        سال شروع پروژه : 1381
                                        سال پايان پروژه :   1385
                                        زير بنا :  2500 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 6470 میلیون ریال
 
 
   - کتابخانه عمومی علامه طباطبایی:
                              سال شروع پروژه : 1381
                                        سال پايان پروژه : 1385
                                        زير بنا : 2300 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 6100 میلیون ریال
 
 
- کتابخانه عمومی علامه امینی :
                                سال شروع پروژه : 1381
                                        سال پايان پروژه :   1385
                                        زير بنا :   2300 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده :  4150 میلیون ریال
 
 
- مجتمع فرهنگی و هنری خسروشهر :
                               سال شروع پروژه : 1382
                                        سال پايان پروژه :   1386
                                        زير بنا :  960 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 3600 میلیون ریال
 
 
   - مجتمع سینمایی و فرهنگی تبریز:
                              سال شروع پروژه : 1369
                                        سال پايان پروژه :   1386
                                        زير بنا : 9500 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 41737 میلیون ریال
 
 
 
- کتابخانه عمومی پروفسور هشترودی:
                                        سال شروع پروژه : 1378
                                        سال پايان پروژه :   1385
                                        زير بنا :   1000 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 3135 میلیون ریال
 
 
-کتابخانه عمومی خاروانا:
                              سال شروع پروژه : 1383
                                        سال پايان پروژه :   1385
                                        زير بنا :  300 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 500 میلیون ریال
 
 
 
-کتابخانه عمومی شماره 2 میانه:
                              سال شروع پروژه : 1378
                                        سال پايان پروژه :   1385
                                        زير بنا : 857 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 1350 میلیون ریال
 
- مجتمع فرهنگی و هنری ملکان:
                              سال شروع پروژه : 1382
                                        سال پايان پروژه :   1386
                                        زير بنا :  1200 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 4638 میلیون ریال
 
 
- مجتمع فرهنگی و هنری شبستر:
                              سال شروع پروژه : 1380
                                        سال پايان پروژه :   1386
                                        زير بنا :  2005 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 4430 میلیون ریال
 
 
  - مجتمع فرهنگی و هنری بناب:
                                سال شروع پروژه : 1382 پروژه : 1369
                                         سال پايان پروژه :   1387
                                         زير بنا :   1200 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 4717 میلیون ریال
 
 
- مجتمع فرهنگی و هنری اهر :
                               سال شروع پروژه : 1379
                                        سال پايان پروژه :   1385
                                        زير بنا :  2000 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 4090 میلیون ریال
 
 
مجتمع فرهنگی و هنری مرند :
                               سال شروع پروژه : 1379
                                        سال پايان پروژه :   1385
                                        زير بنا : 2240 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 3090 میلیون ریال
 
 
 - مجتمع فرهنگی و هنری عجب شیر:
                               سال شروع پروژه : 1382
                                        سال پايان پروژه :   1387
                                        زير بنا :  1200 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 6267 میلیون ریال
 
 
 - مجتمع فرهنگی و هنری مراغه:
                              سال شروع پروژه : 1383
                                        سال پايان پروژه :   1386
                                        زير بنا : 1500 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 5671 میلیون ریال
 
 
- مجتمع فرهنگی و هنری بستان آباد:
                               سال شروع پروژه : 1385
                                        سال پايان پروژه :   1387
                                        زير بنا :  960 متر مربع
                                         اعتبار هزينه شده : 4000 میلیون ریال